Feuerwehrfahrzeugweihe

Feuerwehrfahrzeugweihe
durch Pfarrer Johnson
nach dem Feuerwehrfestgottesdienst
Foto von der Feuerwehrfahrzeugweihe


Feuerwehrfahrzeugweihe Foto von der Feuerwehrfahrzeugweihe


Feuerwehrfahrzeugweihe Foto von der Feuerwehrfahrzeugweihe


Feuerwehrfahrzeugweihe Foto von der Feuerwehrfahrzeugweihe


Die Feuerwehrautos vor der Weihe Foto von den Feuerwehrautos